Witte vrijdag of vrijdag de 13de?
Je hebt er maandenlang op zitten wachten… maar eindelijk was ze daar: de hervorming/modernisering.

Het werd echter geen volle zon die aan de einder tevoorschijn kwam. Niet voor de professionals van de onderwijsverstrekkers, noch voor de ouderorganisaties, de scholierenkoepel, de werknemersorganisaties, gemotiveerde leerkrachten en schoolleiders. Voor hen was het een vrijdag de 13de. Dat men zo sterk zou willen afwijken van de doelstellingen die ze sinds het rapport Monard (2009) voor ogen hadden, achtten ze niet voor mogelijk.

Voor een bepaald onderwijssegment en voor de huidige politieke meerderheid was die dag een witte vrijdag. Om dit te staven werd een behoudsgezinde rationalisering van stal gehaald en werden de voorstellen van de anderen gebagatelliseerd. De wij-zij samenleving kreeg opnieuw een boost.

Verdeeldheid troef omwille van ideologische tegenstellingen. Het ging niet zozeer over leerlingen en hun toekomst maar over wie de macht heeft om zijn mens- en maatschappijbeeld op te dringen in de huidige samenleving.

Waarover ging het nu weer?
Bedoeling was dat ons (zelfverklaarde) goede onderwijs remedies zou vinden om problemen aan te pakken m.b.t. ongekwalificeerde uitstroom (ook uit aso), tanende resultaten van de lerenden (ook in aso), niet-inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van afgestudeerden (ook uit aso), verstoorde schoolloopbanen omwille van te vroege studiekeuze (ook in aso), … Quod non. De maatregelen die nu voorliggen komen grotendeels neer op behoud.

En nu?
We moeten nu de energie die opgewekt wordt vanuit ontgoocheling en boosheid omzetten in eigen initiatieven. Laat ons proberen de beoogde doelen te halen door gebruik te maken van bestaande regelgeving die daarvoor nu al de ruimte biedt. Hopelijk remmen concurrentiestrategieën en behoudsgezindheid de werkkracht en ambities niet van de vele onderwijsmensen die dit zonder twijfel kunnen waarmaken: hervormen van binnenuit.

Luc De Man en Wouter Smets zijn de auteurs van het boek ‘Hervormen van binnenuit’, dat dit jaar verschijnt bij Uitgeverij Acco 

hervormenbinnenuit_vp

Geef een reactie

Sluit Menu