Hoe sociale dialoog problemen kan oplossen

Het is je vast niet ontgaan: in België wordt veel gestaakt. Meer nog, België staat in de Europese top vijf van stakende landen, samen met bijvoorbeeld Frankrijk en Griekenland. Daardoor is België een van de landen waar veel arbeidsdagen door sociale actie verloren gaan.

In dat grimmige klimaat van protestacties en stakingen is het meer dan ooit zaak om sterk in te zetten op een goede sociale dialoog, zoals professor Peggy De Prins in het boek De Clash Voorbij aangeeft. Maar wat is sociale dialoog precies?

Dialoog tussen sociale partners

De term zegt het zelf. Sociale dialoog is een dialoog tussen sociale partners, geen monoloog. In een dialoog is ieders mening even belangrijk. Beide partijen hebben oog voor hun eigen positie, maar kunnen luisteren naar de ander en hebben respect voor elkaar. Door niet meteen ruzie te maken kunnen meningsverschillen leiden tot nieuwe ideeën en constructieve oplossingen. Op die manier maken sociale partners dus plannen in plaats van ruzie.

Sociale dialoog 2.0

Sociale dialoog wordt vaak argwanend bekeken en zou in crisis verkeren. Om die negatieve stereotypering van sociale dialoog op te heffen, gaan we op zoek naar sociale dialoog 2.0. We moeten af van het idee dat de sociale dialoog achterhaald en niet meer van deze tijd is. Sociale dialoog werkt, als alle partners erin geloven. Door je te uiten als ‘believer’ verhoog je de slaagkansen van de sociale dialoog. Door vast te houden aan een wij-zij-denken kom je vast te zitten in een klimaat van wederzijdse stereotypering en bashing. Op die manier heeft sociale dialoog dus geen enkele zin.

Als je wel op een efficiënte manier een sociale dialoog wil voeren, lees dan De Clash Voorbij van Peggy De Prins. Het boek biedt inspirerende kaders en praktische handvatten voor ‘believers’ van een constructieve sociale dialoog.

Over het boek

Sociale dialoog is mensenwerk en vormt vaak een onontwarbaar kluwen van emoties, regels, tradities, … Niet-ingewijden trekken grote ogen wanneer ze voor het eerst geconfronteerd worden met dat kluwen. Ofwel geraken ze gefascineerd en zetten ze door, ofwel geraken ze verbouwereerd en haken ze af.

Dit boek richt zich tot de eerste categorie. De clash voorbij – 7 bouwstenen voor sociale dialoog geeft handen en voeten aan het concept ‘sociale dialoog 2.0’ en vertrekt vanuit de assumptie dat het aloude polariserende conflictmodel op zijn grenzen botst en plaatsmaakt voor een alternatief partnerschapsmodel.

De focus van het boek ligt op het overleg op bedrijfsniveau. De verwachting is dat daar (meer dan op de andere niveaus van overleg) een geoptimaliseerde en dus ‘andere’ sociale dialoog kan kiemen. Die invalshoek maakt ook dat, naast de dialoog in de formele overlegorganen op organisatieniveau, de informele dialoog in het dagelijkse werkoverleg mee in het vizier komt.

“Sociale partners maken plannen in plaats van ruzie.”

Dit boek biedt voor die plannen inspirerende kaders en praktische handvaten. Praktijkmensen kunnen er legitimering en zingeving uit putten, zodat de chaotische praktijk van alledag weer verteerbaar(der) wordt. Voor de huidige believers van een constructieve sociale dialoog biedt het boek houvast om (nog meer) partnerschapsplannen te maken. Voor diegenen met enig voorbehoud geeft dit boek misschien net dat doorslaggevende argument om met meer vertrouwen en minder argwaan de dialoog ‘voorbij de clash tussen wij en zij’ aan te gaan.

Peggy De Prins, De Clash Voorbij (Acco uitgeverij, Leuven, 2018). 222 blz. € 30,40. ISBN: 9789463448444

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Over de auteurs

Peggy De Prins is professor aan de Antwerp Management School en pioniert op het vlak van duurzame arbeidsrelaties. Ze doceert en verricht onderzoek over dat thema en begeleidt ook sociale partners op het terrein in hun streven naar (meer) constructief partnerschap.

Geef een reactie

Sluit Menu