Oproep voor participatie

ACADEMISCHE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP
CVBA ACCO

Blijde Inkomststraat 22, 3000 LEUVEN
Ondernemingsnummer 0403 547 615

Buitengewone algemene vergadering ter zetel op 18/05/2021 om 19u.

Agenda:


1. Aanpassing van de rechtsvorm in een coöperatieve vennootschap volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gezien de coöperatieve gedachte, welke tevens wordt uitgedrukt in het voorwerp van de vennootschap.

2. Lezing en onderzoek van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt gegeven.

3. Wijziging van het voorwerp (maatschappelijk doel): voorstel om het voorwerp (maatschappelijk doel) van de vennootschap te wijzigen zodat het voorwerp van de vennootschap als volgt zal luiden:

De coöperatieve finaliteit van de Vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor deelname van dezen te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders op vlak van opleiding, onderwijs, studiemateriaal, vakliteratuur, wetenschappelijke publicaties en leerprocessen in de ruime zin van het woord.

De Vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

  • de groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer, inclusief alles wat verband houdt met e-commerce, van kantoormateriaal, grafisch materiaal, informatica benodigdheden, drukwerken, manuscripten, boeken, tijdschriften, kranten, brochures en databanken en dit alles zowel in fysieke vorm als in digitale vorm;
  • ontwikkeling en verspreiding van studiemateriaal, vakliteratuur, wetenschappelijke publicaties en innovatieve leermaterialen;
  • ontwikkeling en organisatie van e-learning, motiverende en activerende leerprocessen, digitaal onderwijs en educational technology;
  • organisatie van studiedagen, symposia, webinars, online workshops;
  • het uitbaten van drukkerijen, uitgeverijen, ondernemingen met betrekking tot de verdediging en aan- en verkoop van intellectuele eigendom, publiciteitsondernemingen en grafische ondernemingen;
  • consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie van al wat verband houdt met onderwijs, grafische vormgeving en leercontent;
  • het verlenen van voordelen aan instellingen, inrichtingen of verenigingen gericht op onderwijs in de meest ruime zin en aan eenieder die verbonden is of was met zulke instellingen, inrichtingen of verenigingen en dit in het kader van het verstrekken van alle goederen en diensten die voor hen nuttig of nodig zijn;
  • het ontwikkelen en bevorderen van afstandsonderwijs en communicatie in het algemeen door het inrichten en organiseren van digitale leerplatformen, communicatiecentra en studentenhubs.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

De Vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De Vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.

De Vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De Vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de Vennootschap erdoor verbonden, tenzij zij bewijst dat de mede-contracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het voorwerp van de Vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna genoemd “WVV”).

4. Aanpassing van de bepalingen inzake organisatie van de algemene vergadering.
5. Aanpassing van de bepalingen inzake de gewone algemene vergadering.
6. Aanpassing van de bepalingen inzake besluitvorming in de Raad van Bestuur.
7. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook de hiervoor doorgevoerde wijzigingen.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet behaald wordt, vindt er een tweede buitengewone algemene vergadering plaats ter zetel pp 10/06/2021 om 19u met dezelfde agenda.

Aanwezigheid bevestigen via algemenevergadering@acco.be

Omwille van COVID-19 wordt aanbevolen om virtueel deel te nemen aan deze vergadering. Een link en instructies wordt aan alle inschrijvers bezorgd.

Sluit Menu