Bij activerend leren staat de student en zijn individuele leerproces centraal. De docent functioneert voornamelijk als moderator van dat leerproces en helpt als het ware om de brug te maken tussen de nieuwe leerstof en de achtergrondkennis. Hij of zij heeft als taak om studenten te motiveren om de lesinhoud actief te verwerken door die op een interessante en realistische manier over te brengen. Fijn voor de student, maar een hele uitdaging voor de docent. Uiteraard zijn er voor hem of haar ook heel wat voordelen verbonden aan activerend lesgeven. In deze blog lees je vijf voordelen die je als docent uit activerend leren kan halen.

1. Je kan efficiënter gebruikmaken van de contactmomenten met je studenten.

Dankzij online leerplatformen kunnen je studenten de theorie gedeeltelijk individueel verkennen. Zo komen ze voorbereid naar de les, waardoor je de beschikbare lestijd productiever en efficiënter kan benutten. Aangezien studenten al over een ruime voorkennis beschikken, is er nu meer ruimte om de leerstof grondig uit te diepen en toe te passen. Studenten kunnen ook gerichter vragen stellen en er zijn mogelijkheden om actief in discussie te gaan over het lesonderwerp.

2. Je kan makkelijker in interactie treden met je studenten.

De toepassing van het flipped teaching-model kan je daarbij helpen. Traditionele hoorcolleges worden (gedeeltelijk) vervangen door een interactieve manier van werken, zowel thuis als tijdens de lessen. Studenten bekijken dan zelfstandig de theoretische achtergrond, waardoor je makkelijker in interactie kan gaan tijdens een respons- of doecollege. Zo kan je de studenten bijvoorbeeld individueel een casus laten voorbereiden, die je vervolgens tijdens de les bespreekt. Om interactie helemaal te bevorderen en alle studenten aan het woord te laten, kan je willekeurige namen uitkiezen. Zo komen er telkens andere studenten aan de beurt en blijft iedereen alert.

Natuurlijk hoeft een flipped teaching-model de hoorcolleges niet uit te sluiten. Zo kan je ook afwisselen tussen één college waarin je de theorie uitlegt, gevolgd door twee responscolleges. Een andere optie is om afwisselend een week les te geven, gevolgd door een week waarin studenten zelfstandig de leerstof verwerken via het online leerplatform.

3. Je bent beter op de hoogte van het niveau van je studenten. Zo kan je een waardevolle leerervaring creëren.

Via dashboards die bij de online leerplatformen horen, kan je makkelijk het engagement en de voorkennis van je studenten in kaart brengen. Zo kan je zien of ze de vooropgestelde studiedoelstellingen behalen en hun resultaten analyseren, wat je als docent de nodige inzichten geeft om de inhoud van je lessen bij te sturen.

4. Wanneer studenten moeite hebben met de leerstof, kan je sneller ingrijpen en specifieke begeleiding bieden.

Doordat je toegang hebt tot de learning analytics van je online leerplatform, kan je makkelijk zien of je studenten de leerstof en/of bijhorende oefeningen begrijpen. Wanneer dat niet het geval is, kan je ingrijpen en de student(en) in kwestie tijdig bijsturen.

5. Je studenten zijn gemotiveerder, wat zorgt voor betere leerresultaten.

Wie actief leert, heeft meer kans om ook succesvol te leren. Dat heeft bijgevolg een grote impact op de motivatie van studenten, die daardoor een grotere leerwinst kunnen behalen; de uiteindelijke doelstelling van elke docent.

De toepassing van activerend leren kan een grote meerwaarde betekenen voor studenten, maar is, zoals je ziet, ook zeer waardevol voor docenten. Het kan soms wat zoeken zijn om de omschakeling te maken en inspiratie te vinden om activerende werkvormen toe te passen in je les. In onze whitepaper Activerend leren gaan we dieper in op activerend leren en geven we heel wat tips waarmee je zelf aan de slag kan.

Download de whitepaper 'Activerend leren'

Whitepaper Activerend leren - Acco Uitgeverij

Onze leerconsultants formuleerden een verhelderend antwoord op vragen die docenten in het hoger onderwijs zich stellen bij activerend leren. Dat deden ze in nauwe samenwerking met enkele experts in didactiek en activerend leren, namelijk Martin Valcke, Kris van den Branden en Jo Tondeur.

Download nu de whitepaper en kom te weten hoe je een activerend leertraject voor je studenten kan starten of verder uitbouwen

Geef een reactie

Sluit Menu